การบ่มคอนกรีต

การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเร็วเกินไป ดังนั้น หลังจากที่ผิวหน้าคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องบ่มคอนกรีตให้มีความชื้นอยู่เสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน กําลังของคอนกรีตจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ยังมีความชื้นให้ปูนซีเมนต์ได้ทําปฏิกิริยากับน้ำ

วิธีการบ่มคอนกรีต 

 1. การบ่มโดยการเพิ่มความชื้นให้คอนกรีต
  – การขังหรือหล่อน้ำ
  – การฉีดน้ำหรือรดน้ำ
  – การคลุมด้วยวัสดุเปียกชื้น 
 1. การบ่มโดยการป้องกันการเสียน้ำจากเนื้อคอนกรีต
  –  การบ่มในแบบหล่อ
  – การใช้กระดาษกันน้ำซึม
  – การใช้แผ่นผ้าพลาสติกคลุม
  – การใช้สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต 
 1. การบ่มด้วยการเร่งกําลัง

สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยสําคัญที่สุดต่อกําลังคอนกรีตคือ สภาพการบ่มคอนกรีตในระยะต้น ผลด้านกําลังอัดเรียงจากดีสุดเป็นดังนี้

– การบ่มแบบขังน้ำ (Ponding)
– การบ่มแบบพรมน้ำเป็นระยะๆ
– การใช้แผ่นพลาสติกคลุม
– การฉีดด้วยสารเคมีบ่มคอนกรีต

แสดงความคิดเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *