สาระอนันตา

การถมดินเพื่อสร้างบ้านนั้น ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ จะมาถมกันได้เลยนะคะ
เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้

การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุมและป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตระเหยออกจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเร็วเกินไป ดังนั้น หลังจากที่ผิวหน้าคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องบ่มคอนกรีตให้มีความชื้นอยู่เสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน กําลังของคอนกรีตจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ยังมีความชื้นให้ปูนซีเมนต์ได้ทําปฏิกิริยากับน้ำ