services

บริการประเมิน
ราคาก่อสร้าง

จะเล็กหรือใหญ่ เรายินดีสร้างให้ท่านด้วย
มาตรฐานการทำงานเดียวกัน ชื่อนี้คุณมั่นใจได้
“ศูนย์ฯก่อสร้าง อนันตากรุ๊ป พัทลุง”
More than 2,000 projects completed

บริการอนันตา กรุ๊ป

การเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน

เราคัดสรรงานคุณภาพด้วยวัสดุเกรดพรีเมี่ยมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นงานโครงสร้างจนจบงานสถาปัตย์ วัสดุทุกตัวที่ใช้จะผ่านการคัดสรรมาอย่างดีจากผู้บริหารกิจการ โดยเฉพาะงานสถาปัตย์เราจะเน้นวัสดุที่แตกต่าง ทันสมัย ไม่ซ้ำใครมาใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อความสวยโดดเด่นแบบมีสไตล์ของบ้านท่าน

การทำสัญญา

เมื่อท่านได้สรุปแบบ และราคาก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนัดท่านมาเซ็นสัญญา
โดยในสัญญาจะระบุระยะเวลาปลูกสร้าง ค่างวดที่ต้องชำระ และหน้าที่รับผิดชอบระหว่างท่านกับบริษัทฯ

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน

โดยทั่วไป เมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ท่านและบริษัทฯ
จะมีการเตรียมความพร้อมก่อนปลูกสร้าง ดังนี้

1. ท่านเตรียมที่ดินในการก่อสร้าง เช่น ถมดิน, รื้อถอนบ้านเก่า, เคลียร์ต้นไม้ ต้นหญ้า และทางเข้าออก ฯลฯ
2. ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปลูกสร้าง
3.
เลือกวัสดุตามรูปแบบมาตรฐาน เช่น เลือกสีบ้าน, เลือกสีหลังคา, ลายกระเบื้อง ฯลฯ กับทางบริษัทฯ
4. การจัดทำรายการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง
5. ทำข้อตกลงยืนยันความประสงค์ในการขอประปา-ไฟฟ้าถาวร

(ทั้งนี้ อาจมีเพิ่มเติมในกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ จะระบุในผลสำรวจเป็นกรณีไป)

2. บริการก่อนเริ่มงานจากบริษัทฯ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ยินดีบริการยื่นเรื่องขออนุญาตทางด้านงานก่อสร้าง แก่หน่วยงานราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ท่านเตรียมที่ดินในการก่อสร้าง เช่น ถมดิน, รื้อถอนบ้านเก่า, เคลียร์ต้นไม้ ต้นหญ้า และทางเข้าออก ฯลฯ
2. ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปลูกสร้าง
3.
เลือกวัสดุตามรูปแบบมาตรฐาน เช่น เลือกสีบ้าน, เลือกสีหลังคา, ลายกระเบื้อง ฯลฯ กับทางบริษัทฯ
4. การจัดทำรายการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง
5. ทำข้อตกลงยืนยันความประสงค์ในการขอประปา-ไฟฟ้าถาวร

(ทั้งนี้ อาจมีเพิ่มเติมในกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ จะระบุในผลสำรวจเป็นกรณีไป)