services

บริการขออนุญาต
ก่อสร้าง

จะเล็กหรือใหญ่ เรายินดีสร้างให้ท่านด้วย
มาตรฐานการทำงานเดียวกัน ชื่อนี้คุณมั่นใจได้
“ศูนย์ฯก่อสร้าง อนันตากรุ๊ป พัทลุง”
More than 2,000 projects completed

บริการอนันตา กรุ๊ป

การยื่นเรื่อง
ขออนุญาตปลูกสร้าง

ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเองและชุมชนรอบข้าง เพราะกฎหมายต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปลูกสร้างทุกรูปแบบ เช่น ความแข็งแรงของโครงสร้าง
ระยะร่นจากถนน ระยะห่างจากชุมชนรอบข้าง ฯลฯ โดยไม่ให้สิ่งปลูกสร้างเกิดใหม่กระทบกับการอยู่อาศัยเดิมของชุมชนรอบข้าง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ยินดีบริการยื่นเรื่องขออนุญาตทางด้านงานก่อสร้าง แก่หน่วยงานราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  การยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้าง

เพื่อให้บ้านของท่านสามารถก่อสร้างได้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินงานราชการต่างๆ สู่กระบวนการก่อสร้างในขั้นตอนถัดไป 

2. การยื่นเรื่องขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้าชั่วคราว

บริษัทฯ จะเป็นผู้ขออนุญาตใช้น้ำประปาและไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไฟฟ้า-ประปา ทั้งหมด ระหว่างงานก่อสร้าง